שבועות
...היום הזה נהיית לעם לה'
שערי שמים נפתחים, אורות עליונים מאירים, מלאכי צבאות מתקבצים, אלפי רבבות רצים ושבים. ביום הזה הגדול והנורא העם יוצא לקראת האלוהים עומדים נוכח פני המלך, כולם טהורים ומזהירים כזוהר הרקיע, מספרים כבוד אל וקדושתו בקולות וברקים, שירות ותשבחות, רשומים וכתובים בספר הזיכרונות ... להמשיךפסח
...כי קרובה ישועתי לבא
ליל שמורים הוא לה' אשר הוציא לאור גדול כל צבאות קדושים, מלאכי מעלה עם בני מלכים יחד כולם כאחד משבחים ונותנים שירות ותשבחות למלך חי וקיים גדול ונורא משפיל גאים, מגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענווים. על זאת אמרו אהובים חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים שלא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה אלא אף אותנו גאל עמהם... להמשיךפורים
...כבוד מלכותך יאמרו
אחרי חורבן מקדש הראשון ובסוף גלות בבל שהייתה אז זמן של חשיכה גדולה ותרדמה עמוקה, נדדה שנת המלך של עולם לרחם על עמו ולהחזיר שכינתו במקומה, לבנותה ולהגדילה לייחוד המלך והמלכה לששון ולשמחה בתפארת עוז והדר. לגלות ולהוציא בלבוש מלכות ועטרת זהב הדרת קדושתו לעולם, להאיר גדולת מרדכי ואסתר לתשועת ישראל אשר השתלטו היהודים המה בשונאיהם.... להמשיךט"ו בשבט
את צמח דוד עבדיך מהרה תצמיח
השקיפה ממעון קדשיך מן השמים לרחם על עמך ישראל ושפוך עלינו רוח טהרה לדעת בארץ דרכך להאיר עיני העולם להביט נפלאות הבריאה כי אתה לבדך פועל גבורות זורע צדקות ומצמיח ישועות לתת יבולה למלכות כציץ נוצץ וצמח דוד עבדיך מהרה תצמיח ועץ החיים יתן פריו וקרנו תרום בישועתיך על כל העולם לגאון ולתפארת לפליטת ישראל... להמשיךברכת הלבנה
...שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה
מטבע הדברים, אדם השקוע בחומר לא מתפעל מהבריאה, לא שואל איך הכל נברא ואיך הכל מתפקד על מתכונתו. כבר התרגל לעולם שבו חי כי הוא מקום גידולו. ואם באים לעוררו על מציאות השם ועבודתו יקשה לשאול למה זה, הרי לא רואים אותו. אומר אליהו הנביא (תנא דבי אליהו פ' כא ס' טז) ישא אדם את עיניו ויסתכל אל השמים ויאמר מי ברא את הכוכבים והמזלות ברקיע... להמשיךחנוכה
...'נסה עלינו אור פניך ה
כשעלה ברצון הבורא יתברך לברא את העולם צמצם אורו הגדול כדי לתת קיום לכל הבריאה. לזה הוצרך לשים מסכים בינו לתחתונים כדי למעט את האור, שיוכלו לסבול אותו מרוב עוצמתו. וכך פעל בהדרגה מסך אחרי מסך עד התעבות האור ובריאת עולם הגשמי, וטמן בו אורו הקדוש כאוצר יקר, כנשמה בגוף... להמשיךחג סוכות
...ולתתך עליון על כל הגוים
מובא ברמח"ל (דרך השם ח'ד פ'ח) שכשם שנמשך אור קדושה מלפניו יתברך ומקיף כל צדיק מישראל ומבדילו מכל שאר בני האדם ומנשאו למעלה מהם ועליון הוא על כולם, כך כל שנה בחג סוכות מתחדש ונמשך אור עליון על כל עם ישראל על ידי מצוות הסוכה, ונמצאים מובדלים מכל העמים ומנושאים מן המציאות העולם ועליונים ממש על כל הנבראים... להמשיךראש השנה
...כי לה' המלוכה
לקראת ימי הדין טבע האדם להרגיש כבדות ודאגה. השאלה אם הרגשה הזאת באה מחמת אימת הדין ומשפט עליון היינו חרטה על מעשיו והרהורי תשובה או שהיא תחושה כמין משא כבד בלא חמדה שרצונו להעביר מעליו במהרה. המתבונן ישכיל לדעת שטעם לדבר נובע מחוסר ידיעה במהות עבודת האדם בימים אלו כידוע שחוסר ידיעה מביא לידי חרדה... להמשיך


פני המלך - כל הזכויות שמורות - ניתן להוריד את כל העלונים להדפיס ולהפיץ אותם ללא שינוי התוכן כלל