פני המלך מס'5
מלכות שמים . משפט עליון
קול המולה נשמע, קולות אש מבהילים, צבאות קדושים רועשים, פורשים כנפיהם רצים ושבים, עפים ומעופפים, מתרוממים ומתנשאים, מתכנסים עומדים ממעל לו. נצבים מול הדרת מלך שופט כל הארץ, אדון על כל המעשים, בורא כל הנשמות. מלאכים המוני מעלה עם ישראל קבוצי מטה יחד כולם כאחד משבחים ומפארים לשם ממלכתו, אלה ואלה מקדישים לשם ממשלתו... להמשיךפני המלך מס'4
סוד התשובה . כח הבחירה
אמר רבי שמעון בר יוחאי (אחרי נז:) , תמהני על בני העולם, שאין להם עיניים לראות ולב להשגיח, ולא יודעים ולא שמים לבם להסתכל על רצון רבונם, איך ישנים ולא מתעוררים משנתם טרם יבא אותו היום שחושך ואפלה יכסו עליהם, ובעל הפקדון יתבע מהם חשבון. כרוז בכל יום קורא עליהם לשוב, ונשמתם מעידה בהם בכל יום ולילה והתורה מרימה קולות לכל צד... להמשיךפני המלך מס'3
סוד השכינה . כוחות הקדושה והטומאה
בזמן חורבן מקדש ראשון פילוסוף אחד ושמו אפלטון עבר ליד הר הבית בחורבנו וראה את ירמיה הנביא יושב ובוכה. שאל אותו על מה אתה בוכה ענה לו על חורבן בית מקדשנו אשר היה לשריפת אש. תמה עליו איך חכם כמוך בוכה על עצים ואבנים ועוד מה יועיל לבכות על העבר. אמר לו ירמיה אתה פילוסוף גדול אמור לי האם יש לכם ספקות וקושיות בפילוסופיה שאין להם תשובות... להמשיךפני המלך מס'2
סוד הנשמה . כח האדם בעולם
בוקר צץ, העולם מתעורר, אדם פוקח עיניו, מערכת הגוף מתעוררת, חושים נפעלים, תחושות מתרעננות, אברים מתכוננים, הכל עומד על תפקידו. נושם חושב הולך, אבל לא מתפעל, לא שואל איך גופו פועל ומתפקד על מתכונתו, לא עולה על דעתו מציאות אלוקית טמונה בתוכו, כח עליון המקיים ומפעיל את גופו, אש בוערת חצובה מתחת כסא הכבוד ... להמשיךפני המלך מס'1
דעת עליון . תכלית הבריאה . תלמוד תורה
כשרצה הקב"ה לקרב את עמו אליו, קרע את השמים במעמד הר סיני וגילה להם את הנסתרות עד שידעו כולם את תכלית הבריאה, את דרכי ההנהגה עליונה, את גודל העבודה ועל מה כל העולם עומד. ראו כל הדקדוקים והפרטים של התורה וידעו בבירור שאין שום הנהגה אחרת לא טבעית ולא מקרית אלא הוא לבדו המנהיג את העולם ... להמשיך


פני המלך - כל הזכויות שמורות - ניתן להוריד את כל העלונים להדפיס ולהפיץ אותם ללא שינוי התוכן כלל